Öryggi heima 

Á vef Embættis Landlæknis eru helstu atriði sem þarf að huga að til þess að fyrirbyggja slys á heimilum tekin saman. Horfa þarf bæði til einstaklingsins sjálfs og hans nánasta umhverfis. Regluleg hreyfing viðheldur styrk og liðleika líkamans og eykur úthald.
Hún getur einnig hægt á hrörnun og minnkað þær afleiðingar sem sjúkdómar geta haft á almenna færni. Vert er að hafa í huga að sama tegund hreyfingar hentar alls ekki öllum og því best að hver og einn finni þá líkamsþjálfun sem eykur ánægju og vellíðan. 

Í heilbrigðisáætlun kemur sú stefna stjórnvalda fram að aldraðir hafi tök á að dvelja sem lengst í heimahúsum. Til þess að svo megi verða er nauðsynlegt að heimilið sé eins öruggt og kostur er.
Slysavarnafélagið Landsbjörg hefur nýlega gefið út bæklinginn
„Örugg efri ár!" 
en þar er m.a. að finna gátlista fyrir heimilið svo fyrirbyggja megi þær slysagildrur sem þar kunna að leynast.

Á vef Embættis Landlæknis segir, að slys á öldruðum, bæði körlum og konum, séu hlutfallslega algengari heldur en hjá öðrum hópum fullorðinna.
Með vaxandi aldri eykst hætta á meiðslum, brot eru lengur að gróa, líkur á innlögn á sjúkrastofnun aukast og dvalartíminn þar er að jafnaði lengri.
Það er því óhætt að fullyrða að slys á efri árum geti dregið verulega úr færni og lífsgæðum margra, auk þess sem þörf á aðstoð eykst.
Ótaldar eru þá aðrar afleiðingar eins og verkir og önnur óþægindi. Full ástæða er til þess að reyna eftir fremsta megni að fækka slysum hjá fólki í elstu aldurshópunum.

Hjá Landlæknisembættinu var unnin  úttekt* á slysum eldri borgara á árinu 2003, en úttektin byggir á gögnum frá Slysaskrá Íslands og Slysadeild Landspítala-háskólasjúkrahúss (LSH). Samkvæmt henni leituðu tæplega 1.850 slasaðir einstaklingar, 65 ára og eldri, til slysadeildar LSH á þessu eina ári. Flestir komu vegna heima- og frítímaslysa.

Flest slysin urðu inni á heimilum og algengasta orsökin voru föll og byltur.

Það kemur heim og saman við aðrar rannsóknir sem gerðar hafa verið á slysum aldraðra, bæði innlendar og erlendar. Þegar litið er á kyn og aldur slasaðra sést að fjöldi falla fer hlutfallslega vaxandi með hækkandi aldri og að konum hættir frekar til þess að detta heldur en körlum.  
Það bendir ótvírætt til þess að slysavarnir aldraðra þurfa fyrst og fremst að snúa að
heimilinu og nánasta umhverfi þess.

*Skýrsla Landlæknisembættisins